We've noticed you are using Internet Explorer. This is an outdated Web Browser and is not supported by this website. Consider switching to a moden Web Browser like Google Chrome.
Accessibility Tools
This Vacancy has closed.

Stakeholder Engagement Adviser / Ymgynghorydd Ymgysylltu â Rhanddeiliaid

 • Employer: Electoral Commission, The
 • Reference: ELA/WAL/06
 • Published: Mon 20/11/2023, 11:33 AM
 • Closing on: Sat 09/12/2023, 23:59 PM
 • Working Pattern: Full Time
 • Hours: 36 hours per week
 • Salary: £31,453 per annum
 • DBS Check: No
 • Location: Cardiff

Job title: Stakeholder Engagement Adviser, Wales
Salary: £31,453 per annum
Full time permanent
Location: Cardiff

Are you interested in being part of a small team in an organisation that plays a vital role in the democratic process?

We are looking for an adviser to join our team who will play a key role in supporting the Electoral Commission's work in Wales during an exciting time for Welsh democracy. You will be a good communicator who can respond quickly to a range of queries from our stakeholders. You will enjoy supporting the rest of the team and thrive on carrying out a variety of tasks.

Who we are

The Electoral Commission is the independent body which oversees elections and regulates political finance in the UK. We work to promote public confidence in the democratic process and ensure its integrity.

We oversee all areas of work relating to electoral events that take place in Wales. This includes the annual household canvass of electors, elections to the Senedd/Welsh Parliament, UK Parliament, Police and Crime Commissioner and local government elections.

We work closely with a wide range of stakeholders including the Welsh and UK governments, local authorities, partner organisations and political parties. We focus on the issues that affect Wales and ensure that views of these stakeholders are represented in our work.

Who we are looking for

You will be proactive and enthusiastic about working with stakeholders and delivering outcomes to meet our objectives.

You will also be self-motivated to progress your own projects and responsibilities, and a team player who is happy to support the work of others and contribute across the organisation.

We are looking for a candidate who is engaged and effective and who will keep others informed about their area of work.

Experience of elections would be useful, however, we will also accept applications which exhibit relevant skills and experience.

The role

As a Stakeholder Engagement Adviser, you will play a key role in supporting all areas of the Commission’s work in Wales. Some of your responsibilities will be to: 

 • Provide first line advice and guidance to elections staff, political parties, candidates and agents and non-party campaigners in Wales.
 • Support the team with maintaining stakeholder relationships between the Wales office and key partners including schools, youth groups, civil society organisations and local authorities.
 • Support with the development of education materials and voter engagement resources in line with the learning and partnership strategies.
 • Utilise different channels to communicate our work to key stakeholders including social media, newsletters and press releases.
 • Provide secretariat support to meetings with external stakeholders.

More information and how to apply

If you are interested in this role then please download the job description and person specification, before applying online.

We offer excellent terms and conditions, including flexible working hours and the opportunity to join the Civil Service pension (dependent on scheme rules)

We provide equal opportunities to all and are keen to continuously increase the diversity of our workforce. Applications from Black, Asian and Ethnic Minority candidates are particularly welcomed.

The closing date for applications is 9 December 2023 at 23.59.

Interviews will take place on the 19 and 20 December 2023.

We may use video conferencing tools for the interviews. We will confirm details with shortlisted candidates.

You can apply for this role online with a supporting statement showing how you meet the essential criteria in the person specification.

Please contact Cath Uphill: CaUphill@electoralcommission.org.ukif you have any queries.

 

Teitl swydd: Ymgynghorydd Ymgysylltu â Rhanddeiliaid, Cymru
Cyflog: £31,453 per annum
Llawn amser parhaol
Lleoliad: Caerdydd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o dîm bach mewn sefydliad sy'n chwarae rhan hanfodol yn y broses ddemocrataidd? 

Rydym yn chwilio am ymgynghorydd i ymuno â'n tîm a fydd yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi gwaith y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru yn ystod amser cyffrous i ddemocratiaeth Cymru. Byddwch yn gyfathrebwr da a fydd yn gallu ymateb yn gyflym i ystod o ymholiadau gan ein rhanddeiliaid. Byddwch yn mwynhau cefnogi gweddill y tîm ac yn ffynnu wrth gyflawni amrywiaeth o dasgau.

Pwy ydym ni

Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau ac yn rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei huniondeb.

Rydym yn goruchwylio pob maes gwaith sy’n gysylltiedig â digwyddiadau etholiadol sy’n cael eu cynnal yng Nghymru. Mae hyn yn cynnwys canfasio cartrefi blynyddol etholwyr, etholiadau’r Senedd/Llywodraeth Cymru, Senedd y DU, Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu ac etholiadau llywodraeth leol.

Rydym yn gweithio’n agos ag ystod o randdeiliaid gan gynnwys llywodraethau Cymru a’r DU, awdurdodau lleol, sefydliadau partner a phleidiau gwleidyddol. Rydym yn canolbwyntio ar y materion sy'n effeithio ar Gymru ac yn sicrhau bod safbwyntiau’r rhanddeiliaid hyn yn cael eu cynrychioli yn ein gwaith.

Am bwy ydym ni'n chwilio

Byddwch yn rhagweithiol ac yn frwdfrydig am weithio gyda rhanddeiliaid a sicrhau canlyniadau i fodloni ein hamcanion.

Byddwch hefyd yn uchel eich cymhelliant er mwyn datblygu eich prosiectau a’ch cyfrifoldebau eich hunain, ac yn chwaraewr tîm sy'n hapus i gefnogi gwaith eraill a chyfrannu at bob rhan o'r sefydliad.

Rydym yn chwilio am ymgeisydd sy'n ymrwymedig ac yn effeithiol ac a fydd yn rhoi gwybod i eraill am eu maes gwaith.

Byddai profiad o etholiadau yn ddefnyddiol, fodd bynnag byddwn hefyd yn derbyn ceisiadau sy’n dangos sgiliau a phrofiad perthnasol.

Y rôl

Fel Ymgynghorydd Ymgysylltu â Rhanddeiliaid byddwch yn chwarae rôl allweddol wrth gefnogi pob agwedd ar waith y Comisiwn yng Nghymru. Bydd rhai o'ch cyfrifoldebau yn cynnwys: 

 • Darparu cyngor ac arweiniad ar gyfer staff etholiadau, pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac asiantiaid ac ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau yng Nghymru.
 • Cefnogi’r tîm wrth gynnal perthnasau rhanddeiliaid rhwng swyddfa Cymru a’r partneriaid allweddol, gan gynnwys ysgolion, grwpiau ieuenctid, sefydliadau cymdeithas sifil ac awdurdodau lleol
 • Cefnogi datblygiad deunyddiau addysg ac adnoddau ymgysylltu a phleidleiswyr yn unol â’r strategaethau dysgu a phartneriaeth.
 • Defnyddio sianeli gwahanol i gyfathrebu ein gwaith i randdeiliaid allweddo, gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyron a datganiadau i’r wasg.
 • Darparu cymorth ysgrifenyddiaeth i gyfarfodydd gyda rhanddeiliaid allanol.

Rhagor o wybodaeth a sut i wneud cais

Os oes gennych ddiddordeb yn y rôl, dylech lawrlwytho’r disgrifiad swydd a'r fanyleb person, cyn gwneud cais ar-lein.

Rydym yn cynnig telerau ac amodau gwych, gan gynnwys oriau gweithio hyblyg a'r cyfle i ymuno â threfniadau pensiwn y Gwasanaeth Sifil (yn ddibynnol ar reolau'r cynllun).

Rydym yn darparu cyfleoedd cyfartal i bawb ac rydym yn awyddus i barhau i gynyddu amrywiaeth ein gweithlu. Croesawir yn arbennig ceisiadau gan ymgeiswyr Du, Asiaidd ac Ethnig Leiafrifol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 9 Rhagfyr 2023 ar 23.59.

Cynhelir cyfweliadau ar 19 a 20 Rhagfyr 2023.

Efallai y byddwn yn defnyddio offer fideogynadledda ar gyfer y cyfweliadau. Byddwn yn cadarnhau’r manylion gyda’r ymgeiswyr ar y rhestr fer.

Gallwch wneud cais am y swydd hon ar-lein gyda datganiad cefnogol sy'n dangos sut rydych yn bodloni’r meini prawf hanfodol yn y fanyleb person.

Cysylltwch â Cath Uphill: CaUphill@electoralcommission.org.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau.

Downloads

 • job description
 • Employer: Electoral Commission, The
 • Reference: ELA/WAL/06
 • Published: Mon 20/11/2023, 11:33 AM
 • Closing on: Sat 09/12/2023, 23:59 PM
 • Working Pattern: Full Time
 • Hours: 36 hours per week
 • Salary: £31,453 per annum
 • DBS Check: No
 • Location: Cardiff

Vacancy Location